AMARE GLOBAL GEBRUIKSVOORWAARDEN

(“Overeenkomst”)

AANVAARDING VAN VOORWAARDEN DOOR GEBRUIK

Amare Global en/of haar gelieerde ondernemingen ('Amare', 'Amare Global', 'onze', 'wij' of 'ons') bieden websitefuncties aan u aan onder de Gebruiksvoorwaarden (de 'Algemene voorwaarden'). Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle pagina's onder de domeinnaam amare.com (de "Site"), en al onze andere producten, functies, diensten, technologieën, software, websites en mobiele applicaties (de "Content"), behalve waar we uitdrukkelijk verklaren dat afzonderlijke voorwaarden (en niet deze Algemene voorwaarden) van toepassing zijn.

Door deze Site te gebruiken, gaat u ("Gebruiker", "u") akkoord met deze Algemene voorwaarden. Als u de site bezoekt of winkelt, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en is uw gebruik afhankelijk van uw voortdurende naleving van deze Algemene voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze site en doe geen online aankopen. Alle content van deze site is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden en, indien van toepassing, eventuele verdere voorwaarden die specifiek zijn voor een bepaald deel van deze site.

Als u een Amare Brand Partner bent, is het gebruik van deze site onderworpen aan de voorwaarden van uw Amare Aanvraagovereenkomst met inbegrip van de huidige versie van de Beleidsregels en procedures van Amare.
Klanten dienen onze Algemene voorwaarden te raadplegen waarin de voorwaarden worden beschreven waaronder u producten of diensten van ons op de site kunt kopen.

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de site en de content gebruikt. Door het openen, downloaden, linken naar, framen, browsen of gebruiken van de content van Amare, accepteert u en gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van Amare.

Print deze uit voor uw administratie.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Lees ons Amare Privacybeleid en Cookiebeleid, die ook van toepassing zijn op uw bezoek aan de content van de site.

U MOET 18 JAAR OF OUDER ZIJN OM AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST EN DEZE SITE TE GEBRUIKEN

Deze Algemene voorwaarden moeten worden begrepen en goedgekeurd door een persoon die ouder is dan 18 jaar. Als een ouder of voogd een persoon jonger dan 18 jaar toegang wil geven tot deze site, moet hij of zij een e-mail sturen naar het Bedrijf (op: compliance.eur@amare.com) met zijn of haar uitdrukkelijke toestemming en aanvaarding van de volledige wettelijke verantwoordelijkheid. Als u nog geen 18 bent of deze site bezoekt vanuit een land waar dit materiaal verboden is, verlaat deze site dan nu aangezien u niet over de juiste autorisatie beschikt.

WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra de kennisgeving is gedaan, wat kan via e-mail of door plaatsing op de website. Als u de site en de content ervan blijft gebruiken of producten van ons blijft kopen nadat u deze kennisgeving hebt ontvangen, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het gebruik van deze site door een Gebruiker op elk gewenst moment zonder kennisgeving te beëindigen en kan dit doen voor elke schending van deze Algemene voorwaarden. Zorg ervoor dat u deze Algemene voorwaarden regelmatig controleert om op de hoogte te blijven van de nieuwste versie.

LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE

Als u hiermee akkoord gaat, verleent het Bedrijf u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om deze site te gebruiken in strikte overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst. U stemt ermee in geen valse of frauduleuze verklaringen af te leggen wanneer u deze site gebruikt. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle content en diensten die beschikbaar zijn op deze site eigendom zijn van het Bedrijf en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten en wetten, in de VS en internationaal. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn volledig voorbehouden aan het Bedrijf, zijn adverteerders en licentiegevers. U stemt ermee in alle aankopen en diensten te betalen met uw naam en creditcard via deze Site, dergelijke kosten niet aan te vechten en alle incassokosten en/of advocaatkosten te betalen die voortvloeien uit wanbetaling.

LICENTIEBEPERKINGEN

Gebruik

Behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan, stemt u ermee in geen materialen van deze site op te slaan, te downloaden, te knippen en te plakken, te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te leasen, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, in het openbaar weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken of er afgeleide werken van te maken. Het systematisch ophalen van gegevens of andere content van deze site om direct of indirect een verzameling, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf, is verboden. Daarnaast is het gebruik van de content of materialen voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst, verboden.

Beveiliging

U stemt ermee in dat, indien u van het Bedrijf een Gebruikersnaam en Wachtwoord ontvangt, u alles in het werk zult stellen om toegang tot deze site via uw Gebruikersnaam en Wachtwoord door anderen dan uzelf te voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het strikt vertrouwelijk houden van dergelijke informatie, het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te brengen indien u verlies van of toegang tot dergelijke informatie door een onbevoegde partij ontdekt en door een veilige Gebruikersnaam en Wachtwoord te gebruiken die niet gemakkelijk door derden geraden kunnen worden.

U stemt ermee in dat u niet zult proberen uitvoerbare code, inhoud of materialen op of ontvangen via deze site te reverse assembleren, reverse compileren, decompileren, disassembleren, vertalen of anderszins te wijzigen. U begrijpt dat dergelijke acties u waarschijnlijk zullen onderwerpen aan ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen en dat het Bedrijf dergelijke straffen zal nastreven in de volledige omvang van de wet om zijn rechten en de rechten van zijn andere licentiegevers te beschermen.

Export

U stemt ermee in dat u alle toepasselijke export- en importwetten en -voorschriften naleeft bij het gebruik van deze site, of materialen of diensten die u via deze site ontvangt, en in het bijzonder dat u niets op of via deze site exporteert of opnieuw exporteert in strijd met lokale of buitenlandse exportwetten en/of zonder alle vereiste Amerikaanse en buitenlandse overheidsvergunningen.

Overheidsgebruik

Als u een afdeling of instantie van de Amerikaanse overheid bent, is de volgende bepaling van toepassing. Deze site, code, content, diensten en begeleidende documentatie bestaan uit "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie" zoals dergelijke termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995) en worden geleverd aan de overheid (i) voor aankopen door of namens civiele instanties, in overeenstemming met het beleid dat is uiteengezet in 48 C.F.R. 12.212; of (ii) voor aankopen door of namens eenheden van het Ministerie van Defensie, in overeenstemming met het beleid dat is uiteengezet in 48 C.F.R. 227.7202-1 (JUN 1995) en 227.7202-3 (JUN 1995). Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten.

Fouten en correcties

Hoewel we ons redelijkerwijs inspannen om nauwkeurige en actuele informatie op onze Site te zetten, kunnen we niet garanderen dat de Site foutloos is. Fouten bij het invoeren van gegevens of andere technische problemen kunnen er soms toe leiden dat onjuiste informatie wordt weergegeven. Wij behouden ons het recht voor om eventuele onnauwkeurigheden of typografische fouten op onze Site te corrigeren, met inbegrip van prijzen en beschikbaarheid van producten en diensten, en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. We kunnen ook op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de functies, functionaliteit of content van de Site. Als u informatie of een beschrijving ziet waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact met ons op en we zullen het voor u controleren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze Site bevat links naar andere websites voor uw informatie en gemak, of om extra aankopen te doen voor diverse andere goederen en diensten via onze Handelaar en Servicepartners. Deze externe websites zijn verantwoordelijk voor en verplichten zich tot het handhaven van hun eigen gebruiksvoorwaarden. We raden u aan om de gebruiksvoorwaarden van elke site die u vanaf onze Site bezoekt zorgvuldig door te lezen.

LICENTIEVERLENING VAN GEBRUIKER AAN SITE

Met uitzondering van persoonlijke informatie zal alle informatie die u op deze site plaatst of die u via deze site aan het Bedrijf meedeelt (gezamenlijk "Inzendingen") voor altijd eigendom van het Bedrijf zijn. Het Bedrijf zal geen enkele inzending als vertrouwelijk behandelen en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van gelijkenissen die kunnen voorkomen in toekomstige diensten of producten van het Bedrijf. Zonder kopie heeft het Bedrijf de exclusieve eigendom van alle huidige en toekomstige bestaande rechten op elke Inzending van elke soort en aard overal. U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor het bericht, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten ervan. U verklaart en garandeert hierbij dat uw Inzending geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

Door gebruik te maken van functies van deze site waarmee u informatie op of via deze site kunt plaatsen of anderszins kunt verzenden, of die door andere gebruikers kunnen worden gezien, stemt u ermee in dat u geen content zult uploaden, plaatsen of anderszins distribueren of de distributie ervan faciliteren – inclusief tekst, communicatie, video, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie – die:

A. onwettig, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op andermans privacy, onrechtmatig, obsceen, seksueel expliciet of grafisch is, of anderszins in strijd is met de regels of het beleid van deze site;

B. inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, dienstmerk, handelsgeheim, auteursrecht, moreel recht, publicatierecht, privacyrecht of ander eigendomsrecht van enige partij;

C. onbevoegde of ongevraagde reclame, junk- of bulkmail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, enige andere vorm van onbevoegde verzoeken of enige vorm van loterij of gokken bevat;

D. softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om gegevens of andere informatie van derden te beschadigen of onbevoegde toegang daartoe te verkrijgen; of

E. zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van deze site, haar licentiegevers of adverteerders.

 

U stemt er ook mee in dat u geen informatie zult verzamelen over de gebruikers van deze site of dergelijke informatie zult gebruiken voor het verzenden of faciliteren van de verzending van ongevraagde bulk elektronische e-mail of communicatie voor enig ander commercieel doel van uzelf of van een derde.

U stemt er verder mee in dat u geen informatie zult vragen of verzamelen, of zult proberen fysiek contact tot stand te brengen met iemand van 18 jaar of jonger zonder de toestemming van de ouders.

Deze site screent, controleert of bewerkt de content die door gebruikers van deze site wordt geplaatst over het algemeen niet vooraf. Deze site en zijn vertegenwoordigers hebben echter het recht om naar eigen goeddunken content te verwijderen die, naar het oordeel van deze site, niet voldoet aan de Site Inzendregels of anderszins schadelijk, verwerpelijk of onnauwkeurig is. Deze site is niet aansprakelijk voor enige mislukking, vertraging, schade of resultaten bij het verwijderen van dergelijke content.

U stemt ermee in dat uw gebruik van deze site onmiddellijk kan worden opgeschort of beëindigd na ontvangst van een bericht waarin wordt beweerd dat u deze site hebt gebruikt in strijd met deze Regels en/of voor enig doel dat in strijd is met enige lokale, staats-, federale of wetgeving van andere landen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het plaatsen van informatie die de rechten van derden kan schenden, die een derde kan belasteren, die obsceen of pornografisch kan zijn, die anderen kan lastigvallen of aanvallen, die hacking of andere criminele regelgeving kan schenden, enz. van haar agenten, functionarissen, directeuren, contractanten of werknemers. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord dat de eigenaar van deze site uw identiteit en contactgegevens bekend kan maken, indien gevraagd door een overheid of wetshandhavingsinstantie of als gevolg van een dagvaarding of andere juridische actie, en de eigenaar van deze site is niet aansprakelijk voor schade of het resultaat van een dagvaarding of andere juridische actie, en de eigenaar van deze site is niet aansprakelijk voor schade of het resultaat daarvan, en u gaat ermee akkoord geen actie of claim in te dienen tegen de eigenaar van deze site voor een dergelijke openbaarmaking.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Door ons e-mails te sturen, hebt u elektronische interactie met ons. U gaat ermee akkoord om communicatie van ons in elektronische vorm te ontvangen. Onze communicatie met u zal voldoen aan de Europese auteursrechtwetgeving, zodat uw rechten en onze verplichtingen worden gerespecteerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Auteursrechten

Het ontwerp van de Site, de tekst, de content , de selectie en rangschikking van elementen, de organisatie, afbeeldingen, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie en andere zaken met betrekking tot de Site zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechtwetten, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Het plaatsen van dergelijke elementen op de Site vormt geen verklaring van afstand van enig recht op dergelijke elementen. U verwerft geen eigendomsrechten op dergelijke elementen die via de Site worden bekeken. Tenzij hierin anders is bepaald, mag geen van deze elementen worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedownload, gepost, weergegeven, verzonden, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

2. Handelsmerk

De naam Amare Global het logo en alle productnamen, bedrijfsnamen en andere logo's, tenzij anders aangegeven, zijn handelsmerken en/of handelsimago's van Amare Global. Het gebruik of misbruik van Merken of andere materialen op de Site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar ervan, is uitdrukkelijk verboden.

3. Klachten

We respecteren andermans intellectuele eigendom. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die resulteert in een schending van het auteursrecht of handelsmerk. Om effectief te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk worden gedaan. Onze Copyright Agent voor kennisgeving van claims van schending van auteursrechten op deze Site kan als volgt worden bereikt:

Amare Global Europe AB
Landskronavägen 27 A
252 32 Helsingborg
Zweden

Per e-mail op: compliance.eur@amare.com

FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Bezoekers zijn welkom om recensies, opmerkingen, afbeeldingen en andere vormen van content te plaatsen en suggesties, ideeën, feedback, vragen of informatie aan te bieden, op voorwaarde dat de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, privacyschendend, inbreuk makend op intellectueel eigendom, schadelijk voor derden, verwerpelijk of een vorm van "spam" is. Valse e-mailadressen, imitatie of misleidende oorsprong van content zijn verboden. Hoewel Amare Global dergelijke content kan verwijderen of bewerken, maar hiertoe niet verplicht is, controleert Amare Global geposte content niet routinematig.

Door content te plaatsen of materiaal in te dienen, tenzij anders vermeld, geeft u Amare Global een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk recht om deze content wereldwijd in elk formaat te gebruiken, te repliceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, af te leiden, te distribueren en weer te geven. U geeft Amare Global en haar sublicentiehouders ook toestemming om de naam die u bij de content levert naar eigen goeddunken te gebruiken. U bevestigt en garandeert dat u alle rechten bezit of beheert op de content die u plaatst; dat de content juist is; dat uw content geen inbreuk maakt op dit beleid en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit; en dat u Amare Global zult beschermen tegen eventuele claims die voortvloeien uit de content die u levert. Amare Global behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om content of activiteiten te controleren, bewerken of verwijderen. Amare Global is niet aansprakelijk voor content die door u of een derde is geplaatst.

OPENBARE FORUMS EN COMMUNICATIE

Een "Openbaar forum" verwijst naar elke ruimte of functie die beschikbaar is op deze Site en waarmee gebruikers hun inzendingen kunnen delen zodat deze kunnen worden bekeken door een of meer gebruikers van de Site, waaronder chatrooms, message boards, instant messaging, mobiele messaging, sociale communityruimtes, profielpagina's, conversatiepagina's, blogs of e-mailfunctionaliteiten.

U begrijpt dat Openbare forums en hun functionaliteiten bedoeld zijn voor openbare, niet privé, uitwisselingen en dat u geen privacy mag verwachten met betrekking tot uw bijdragen aan een Openbaar forum. De veiligheid van de informatie die u via deze kanalen deelt, kan niet worden gegarandeerd en u verstrekt dergelijke informatie op eigen risico. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de content die u deelt op of via de Site onder uw gebruikersnaam of op enige andere wijze in een Openbaar forum, evenals voor de resultaten van dergelijke inzendingen en berichten. We zijn niet verplicht om toezicht te houden op een Openbaar forum.

U moet voorzichtig zijn met de nauwkeurigheid van informatie die door anderen wordt verstrekt. Begrijp dat het op eigen risico is om u bezig te houden met content die wordt gedeeld op een Openbaar forum. Wij staan niet achter of staan niet in voor de juistheid van meningen, adviezen of aanbevelingen van gebruikers op een Openbaar forum en wij wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke content van de hand. Wij hebben geen enkele verplichting tegenover u met betrekking tot uw inzendingen op de Site, wat betekent dat we ervoor kunnen kiezen om de inzendingen niet te plaatsen, te verwijderen, te bewerken of anderszins naar eigen goeddunken te beheren zonder enige verplichting om specifieke actie te ondernemen.

EXTERNE SITES

U kunt worden doorgestuurd naar online verkopers of andere externe sites via links of frames op deze site. Wij raden u aan hun Algemene voorwaarden en/of Privacybeleid te lezen voordat u dergelijke sites gebruikt. Deze sites kunnen informatie of materiaal bevatten dat illegaal of onredelijk is of dat sommige mensen ongepast of aanstootgevend vinden. Deze andere sites staan niet onder controle van het Bedrijf en worden niet bewaakt of beoordeeld door het Bedrijf. Het opnemen van een dergelijke link of frame impliceert geen goedkeuring van deze site door het Bedrijf, zijn adverteerders of licentiegevers, enige associatie met de beheerders ervan en wordt uitsluitend voor uw gemak aangeboden. U stemt ermee in dat het Bedrijf en zijn licentiegevers op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor dergelijke sites van derden en uw gebruik ervan.

INTERNATIONAAL GEBRUIK

Deze Site is ontworpen voor toegang en gebruik binnen Europa en voldoet aan de EU-regelgeving. Indien de Site wordt bezocht vanuit locaties buiten Europa, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u zich houdt aan de wetten die in uw rechtsgebied van toepassing zijn.

AFWIJZING VAN GARANTIES

ALLE CONTENT DIE OP OF VIA DEZE SITE WORDT AANGEBODEN, WORDT AANGEBODEN "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS", ZONDER ENIGERLEI GARANTIE. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BESCHIKBAARHEID, VEILIGHEID, COMPATIBILITEIT EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE CONTENT NAUWKEURIG, VRIJ VAN FOUTEN, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DEZE SITE TOEGANKELIJK ZAL ZIJN OP EEN SPECIFIEK TIJDSTIP OF EEN SPECIFIEKE LOCATIE; DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE SITE OF DE SERVERS DIE DE CONTENT BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DEZE SITE KAN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. ALLE KOSTEN VOOR ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE ZIJN UW VERANTWOORDELIJKHEID. WE GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN CONTENT. U ZIET VOLLEDIG AF VAN ELKE CLAIM TEGEN ONS MET BETREKKING TOT DE CONTENT EN ALLE CONTENT DIE U AAN SITES VAN DERDEN VERSTREKT (INCLUSIEF CREDITCARD- EN ANDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS). PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN BESCHREVEN, KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD OF VERBETERD. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES OP DEZE SITE OF IN DOCUMENTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF DIE VERWIJZEN NAAR DEZE SITE.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN DE AFWIJZING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZODAT DE DEZE AFWIJZING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

De Content van deze Site is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat als, juridisch, professioneel, medisch of gezondheidsadvies of diagnose, noch is het bedoeld als vervanging van dergelijk advies. Raadpleeg voor medisch advies altijd een gekwalificeerde zorgverlener als u zich zorgen maakt over een medische aandoening. Baseer acties of het nalaten van acties niet op de Content van de Site zonder eerst professioneel advies in te winnen. Vertrouwen op informatie die op de Site wordt verstrekt, is uitsluitend op eigen risico.

De Site kan meningen en standpunten van andere gebruikers bevatten. Vanwege het interactieve karakter van de Site kunnen we de nauwkeurigheid, effectiviteit of waarachtigheid van content die door andere gebruikers wordt geproduceerd niet onderschrijven of garanderen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, HUN RESPECTIEVE WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS, SERVICEPROVIDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE VOOR GEDERFDE WINST, PERSOONLIJK LETSEL (INCLUSIEF OVERLIJDEN), OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN, OF UIT DE ACTIES OF HET GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SITE OF EEN DERDE, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET LAAGSTE VAN DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE OF £100.

BOVENDIEN ZIJN WIJ, ONZE LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGINGEN OF MISLUKTE PRESTATIES DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HANDELINGEN BUITEN ONZE CONTROLE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT OVERMACHT. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE TE BEËINDIGEN, DE SITE OF DE CONTENT OF FUNCTIES ERVAN TE WIJZIGEN OF TE VERWIJDEREN, OP ELK GEWENST MOMENT EN OM WELKE REDEN DAN OOK, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN DIE HIER EN ELDERS IN DEZE VOORWAARDEN WORDEN VERMELD, ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT.

 

 

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord het Bedrijf, zijn adverteerders, licentiegevers, dochterondernemingen en andere gelieerde bedrijven, en hun werknemers, contractanten, functionarissen, agenten en directeuren te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van deze site, of enige diensten, informatie of producten van deze site, of enige schending van deze Overeenkomst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anderszins onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u zult samenwerken met het Bedrijf bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Wij beweren niet dat de content van de Site geschikt of toegankelijk is voor gebruik op specifieke locaties. Personen die besluiten zich toegang te verschaffen tot de Site doen dit vrijwillig en dragen de verantwoordelijkheid om zich te houden aan alle relevante wetten, met inbegrip van lokale regelgeving.

Mocht een clausule in deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht door een gerechtelijke of bevoegde autoriteit, dan blijft de rest van de bepalingen van kracht en ongewijzigd. In gevallen waarin een voorwaarde ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, maar toch geldig zou kunnen worden door bepaalde delen te wijzigen, de duur te verkorten of de reikwijdte te beperken, zullen dergelijke wijzigingen worden aangebracht om de geldigheid en afdwingbaarheid ervan te garanderen.

Deze Algemene voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daarmee verband houden of het onderwerp ervan, contractueel of niet-contractueel, vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Zweden. Zowel u als Amare Global stemmen in met de niet-exclusieve jurisdictie van Zweedse rechtbanken voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden.

Noch u, noch Amare Global is aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) aan de andere partij als gevolg van omstandigheden buiten redelijke controle.

Het niet uitoefenen of vertragen van de uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze Algemene voorwaarden doet geen afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. Een verklaring van afstand van een recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden of bij wet fungeert ook niet als een verklaring van afstand van een ander recht of rechtsmiddel.

NALEVING VAN DE WET

Het Bedrijf kan deze overeenkomst of het gebruik van de Gebruiker onmiddellijk opschorten of beëindigen na ontvangst van een kennisgeving waarin wordt beweerd dat de Gebruiker deze site heeft gebruikt voor een doel dat in strijd is met de lokale, provinciale, federale of wetgeving van andere landen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het plaatsen van informatie die de rechten van derden kan schenden, die een derde kan belasteren, die obsceen of pornografisch kan zijn, die andere kan lastigvallen of aanvallen, die hacking of andere strafrechtelijke voorschriften van zijn agent, functionarissen, directeuren, contractanten of werknemers kan schenden. In een dergelijk geval kan het Bedrijf de identiteit van de Gebruiker en een dagvaarding of andere juridische actie bekendmaken, en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade of resultaten daarvan en de Gebruiker stemt ermee in geen actie of vordering tegen het Bedrijf in te stellen voor een dergelijke openbaarmaking.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

U kunt op een van de volgende manieren contact met ons opnemen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Site: AMARE GLOBAL EUROPE AB
Landskronavägen 27 A
252 32 Helsingborg
Zweden


Per e-mail: compliance.eur@amare.com

 

 

INGANGSDATUM

De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is 25 april 2024.